برای ثبت نام و رایگان بازی کردن به سایتhttp://www.tanoth.co.uk بروید و راهنمایی کامل به همان سایت بروید.(این سایت به زبان انگلیسی بوده و از سایت فارسی شده آن آدرس اینترنتی یا اطلاعی نداریم و به همین دلیل راهنمای فارسی در ادامه ی مطلب وجود ندارد.)