Napoleon: Total  Warدشمنانمن زیاد هستند و دوستانم هیچکس. آن ها گفتند که ایتالیا هیچ گاه فتح نمیشود، گفتند که مصر را نمی توان تصرف کرد و در سرزمین سرما و برف که به...

دشمنانمن زیاد هستند و دوستانم هیچکس. آن ها گفتند که ایتالیا هیچ گاه فتح نمیشود، گفتند که مصر را نمی توان تصرف کرد و در سرزمین سرما و برف که به آنروسیه می گفتند نمی توان طاقت آورد. اما الان آن ها هیچ چیز نمی گویند. آنها از من مثل نیروهای طبیعت، گردباد و مرگ می ترسند. حالا من می گویم، منناپلئون هستم. من امپراطور هستم! یکی از جنگ آور ترین و قطعا شجاع ترینفرماندهان دنیا، ناپلئون بناپارت است". کسی که در زمان خود قدرت مثال زدنیای را به فرانسه بخشید و مرزهای این کشور را مایل ها افزایش داد و کشورهایزیادی را تحت فرمان خود در آورد.

             
 
ناپلئون کسی بود که ایده مرزبندی کشورهارا ارائه کرد. مردی که نام خود را در تاریخ ثبت کرد تا نمونه ای از یکفرمانده جنگی بسیار قدرتمند باشد. اکنون نزدیک به 200 سال از زمان او میگذرد و نامش در کنار افراد بزرگ قرار گرفته است. زندگی نامه او و نبردهایبزرگی که انجام داده است در کتاب های مختلف به چاپ رسیده است. اما اکنونفرصتی به دست آمده است که ناپلئون را از نزدیک مشاهده کنیم و در کنار اوبه نقاط مختلف سفر کنیم و در جنگ های بزرگ و کوچکش شرکت کنیم. اشتباهنکنید، او زنده نشده و ما هم به گذشته نرفته ایم. بلکه استودیوی بازی سازیCreative Assembly با خلق بازی Napoleon: Total War این فرصت را بهبازیکنان داده است تا مروری بر زمانی که ناپلئون در اوج قدرت قرار داشت،داشته باشند.

داستان

داستان بازی همان طور که مشخص است پیرامون ناپلئون و قلمرو فرانسه نقل میشود. بازی بر مبنای اتفاقات تاریخی در جریان است و بازیکن در طول بازی باوقایع و رخدادهای مهم آن زمان آشنا می شود. در کل بازی از داستان خاصیبهره نمی برد و با تکیه بر واقعیت، هیجانی را به بازیکن منتقل می کند کهتا کنون تجربه نکرده است. بازی ابتدا با کنترل ناپلئون آغاز می شود کهرفته رفته به ایتالیا، مصر و دیگر نقاط دنیا لشکرکشی می کند و بازیکن درطول این مسیر با اتفاقات بسیاری رو به رو می شود که هر کدام از آن هامشکلات تازه ای را برای ناپلئون و فرماندهانش به وجود می آورند.

گرافیک

گرافیک چیزی است که در این بازی خود نمایی می کند و اطمینان داشته باشیدکه تا کنون در هیچ بازی کامپیوتری آن هم به سبک استراتژیک چنین گرافیکی رامشاهده نکرده اید. محیط های نبرد چه در خشکی و چه در دریا بسیار خوب و باجزئیات تمام طراحی شده اند. کیفیت بافت های بازی به قدری بالا است که اگرهم تا آخرین حد به آن ها نزدیک شوید، از کیفیت آن ها کاسته نمی شود. طراحینیروهای مختلف هم بسیار عالی صورت گرفته است. با توجه به مقطع زمانی کهبازی در آن اتفاق می افتد، سربازها و نیروهای هر کشور با دقت تمام به همانسبک طراحی شده اند و کوچکترین ضعفی در آن ها دیده نمی شود. جلوه های ویژهو افکت های تصویری بسیار خوبی در هنگام نبردها مشاهده می شوند که زیباییبازی را دو چندان می کنند. برای اینکه نبردهای بازی حس بهتری به بازیکنانتقال دهند، شرایط آب و هوایی مختلف هم در بازی قرار گرفته اند. بارشباران، برف و یا طوفان های مختلف در طول نبردهای عظیم بازی دیده می شوندکه دیدن آن ها بازیکنان را شگفت زده می کند. در محیط های مختلف به خصوصاگر شهرهای بزرگ باشند، شاهد وجود وسایل بسیار زیادی هستیم. در کنار آن هاهم نزدیک به صدها نفر پیاده نظام، سواره نظام، توپ خانه و... در آن محوطهدیده می شوند. همه این مسائل به خوبی در محیط بازی پردازش می شوند وکوچکترین ایراد اجرایی در آن دیده نمی شود و این مسئله نشان دهنده قدرتبسیار زیاد موتور بازی سازی این عنوان است. در کنار این مسائل فیزیک خوبیهم در بازی قرار دارد. برخورد توپ ها به خانه ها و یا کشتی های عظیمی کهدر دریا قرار دارند، باعث تکه تکه شدن اجزای مختلف می شوند. یکی دیگر ازقسمت هایی که به زیبایی طراحی شده است، نبردهای دریایی بازی است. کشتی هایبزرگ با تمام جزئیات و تمام افرادی که در آن قرار دارند، در بازی حضوردارند. نکته جالب اینجاست که تمام افراد موجود در کشتی ها حرکت می کنند ونسبت به انفجارهای عظیم و تیراندازی ها از خود واکنش می دهند و حتی درنبردهای نزدیک هم شرکت می کنند. این بازی واقعا از گرافیک خیره کننده ایبهره می برد که بازیکنان برای دیدن تمام زیبایی های بازی نیاز به یک سیستمقوی دارند.
             

موسیقی/صداگذاری

موسیقی و صداگذاری بازی هم بسیار خوب است. در طول کنترل بازی روی نقشه،موسیقی های آرام و بسیار زیبایی به گوش می رسند که سبک تاریخی دارند وبازیکن را در آن حال و هوا قرار می دهند. همچنین در نبردهای بزرگ، بیشترصدای محیط بسته به شرایط جوی شنیده می شود و این خود باعث تمرکز بیشتربازیکن روی نبرد می شود. در کنار این مسائل افکت های صوتی بسیار خوبی همدر بازی قرار گرفته اند که بازی را بسیار جذاب می کنند. صدای تیراندازیها، شمشیر زنی ها، توپ خانه و راه رفتن سربازان بسیار خوب هستند و به خوبیشنیده می شوند. همچنین مانند نسخه های گذشته در این سری از بازی ها، هرقوم و ملت در بازی با لهجه خود صحبت می کنند. در کل بخش صداگذاری بازی درسطح بسیار خوبی قرار دارد و کم و کاستی در آن دیده نمی شود.

گیم پلی
قطعا سری بازی های Total War جزو آن دسته از بازی هایی هستند که ساعت هاگیم پلی را به همراه دارند و بازیکنان را به نوعی جادو می کنند. روند بازیبه گونه ای است که بازیکن نا خودآگاه ساعت های زیادی را به بازی کردنمشغول می شود. گیم پلی بازی یکی از پیچیده ترین و در عین حال جذاب ترینبخش های بازی است. بازی در ابتدا با یک آموزش بسیار خوب در طول بازی روایتمی شود و بازیکن را با روش های کلی و اولیه بازی آشنا می کند و سپس بهجزئیات می پردازد. اما آشنایی کامل پیدا کردن با روند بازی نیاز بهاستمرار در بازی دارد. در طول بازی اتفاقات زیادی رخ می دهند که ناخودآگاه بازیکن را با امکانات و قابلیت های مختلفی آشنا می کنند. همانندگذشته، این بازی از دو نوع گیم پلی تشکیل شده است. اولی حالت استراتژیکنوبتی (Turn-Base Strategy) است که در نقشه اتفاق می افتد و دیگری حالتاستراتژیک همزمان (Real-Time Strategy) است که در نبردهای بازی اتفاق میافتد. البته همانند گذشته بازیکن می تواند بازی را به گونه ای پیش ببرد کهتمام بازی به صورت استراژیک نوبتی سپری شود. در این حالت کنترل نبردها بهکامپیوتر سپرده می شود. البته اگر بازیکن کنترل نبردها را به عهده بگیردبهتر است، چون می تواند به روش های مختلف نبرد را اداره کند و استراتژیکهای خاص خود را در آن به کار ببرد. اما این مسئله نیازمند این است کهبازیکن به خوبی با نحوه کنترل بازی در این قسمت و استراتژی های مختلف آشناباشد. نبردهای بازی تقریبا با نمونه های واقعی تفاوتی ندارند و همین مسئلهنیازمند دقت زیاد بازیکن است. شما می توانید در نبردهای بسیار سخت و درشرایطی که تعداد نیروهای شما کمتر از دشمن است به پیروزی برسید. در بازیعوامل دیگری هم وجود دارند که بازیکن باید به آن ها توجه کند. روابطدیپلماسی با سایر ملت ها و ایجاد روابط دوستانه و اقتصادی بخش مهمی از گیمبازی را تشکیل می دهند که بازیکن باید به آن ها توجه خاصی داشته باشد. درطول بازی باید همواره روابط اقتصادی خوبی داشته باشید تا بتوانید دست بههزینه های بزرگ برای ساخت و ساز و تعلیم نیرو بزنید. همچنین باید در طولبازی سطح رفاهی مردم، دانش و امکانات آن ها را با ساخت و سازهای مختلف یاکم و زیاد کردن مالیات بهبود بخشید. البته کنترل این بخش ها چندان دشوارنیست و بازیکن در دوره های مختلف به خوبی می تواند اوضاع را در دست بگیرد.البته می توان درباره گیم پلی بازی بیشتر از این ها توضیح داد، اما برخیمسائل بیشتر به چگونگی روند بازی خود بازیکن بستگی دارد. اما در کل گیمپلی بازی شاید بسیار پیچیده به نظر برسد، اما قطعا به قدری زیبا و کاملاست که شما هیچ کمبودی در بازی احساس نمی کنید. همچنین برای اینکه در طولبازی کمی حال و هوای بازی تغییر کند، اتفاقات تاریخی متعددی در بازی رخ میدهند که بسیار جالب توجه هستند. اما موضوع وقتی جالب تر می شود که بازیکنکنترل ناپلئون را در دست می گیرد.

نتیجه گیری

بازی Napoleon: Total War یک نسخه بسیار خوب دیگر از سری بازی های TotalWar است که بازیکن را در دوره ای تازه از تاریخ قرار می دهد و او را بااتفاقات آن دوره آشنا می کند. گرافیک بسیار خوب در کنار گیم پلی بسیارعالی از عواملی هستند که باعث موفقیت این بازی شده اند. اگر از طرفدارنسری بازی های Total War هستید، این بازی بسیار زیبا را از دست ندهید.
                   
Minimum System :
XP/Vista/Windows 7
CPU: 2.3 GHz CPU with SSE2 (Streaming SIMD Extensions 2)
RAM: 1 GB RAM (XP), 2 GB RAM (Vista/Windows 7)
Video: 256 MB DirectX 9.0c shader model 2b compatible GPU
DirectX 9.0c
HDD: 15 GB free space

دانلود بازی: